Vår politikk etableres basert på FNs bærekraftsmål.

HVA ER FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Les mer på FN-sambandet sine nettsider.

Hvordan går det i Norge?

Se denne faktasiden hos SSB som viser utviklingen for Norge innen utvalgte indikatorer som er bestemt på globalt nivå for å følge utviklingen for bærekraftsmålene.

Riksrevisjonen har gjort en gjennomgang av status i Norge.

FORTSATT MULIG Å GI INNSPILL

De fagpolitiske utvalgene har ansvar for å gjennomgå innspill som har kommet inn på sitt felt og utforme ny politikk. Innspill knyttes fortrinnsvis til et eller flere bærekraftsmål og sendes innspill@partietsentrum.no

Det er oppnevnt en programkomite som skal arbeide med helheten i programmet i perioden januar-februar 2021.

Programmet vil bli behandlet i partiets organer våren 2021 og vedtas på Landsmøtet 8. mai 2021.