Vår politikk etableres innenfor rammen av FNs bærekraftsmål.

Politiske utvalg

I november 2020 vil styret oppnevne politiske arbeidsutvalg som vil arbeide innenfor rammen av bærekraftsmålene.

For medlemmer

Ta kontakt med styret@partietsentrum.no dersom du vil bidra.

Ønsker du å bidra aktivt i å bygge Sentrum som organisasjon? Se våre kontaktpersoner i fylkene

PROSESS

Styret vil oppnevne fagpolitiske arbeidsutvalg i november 2020. Utvalgene har ansvar for å gjennomgå innspill som har kommet inn på sitt felt og utforme ny politikk.

Innspill knyttes fortrinnsvis til et eller flere bærekraftsmål og sendes innspill@partietsentrum.no 

Det vil også bli oppnevnt en programkomite som skal arbeide med helheten i programmet.

Programmet vil bli behandlet i partiets organer våren 2021.

HVA ER FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Les mer på FN-sambandet sine nettsider.

Hvordan går det i Norge?

Se denne faktasiden hos SSB som viser utviklingen for Norge innen utvalgte indikatorer som er bestemt på globalt nivå for å følge utviklingen for bærekraftsmålene.